Yttre faktorer och jaktradions räckvidd

När man är ute på ett jaktpass och upplever kommunikationsproblem är det vanligt att man skyller på själva jaktradion och dess räckvidd. Det är dock vanligare att det är faktorer i omgivningen som stör kommunikationen. Att vara medveten om vilka yttre faktorer som inverkar negativt på 160123-F-CX842-060din radios räckvidd kan avgöra huruvida jakten blir lyckad eller ej.

De flesta har nog hört talas om radioskugga, det vill säga att man står på ett ställe utom räckhåll för att ta emot radiosignaler. I ett sådant läge hjälper det inte att höja uteffekten i radion. Man måste helt enkelt flytta på sig för att återfå radiosikten. Med radiosikt menas att radions sändare finns på en plats som inte på något sätt hindrar den från att sända radiosignaler. Att ställa sig bakom en stenmur eller betongfundament är ingen bra idé, då dessa är exempel på fysiska hinder, det vill säga hinder som skärmar av radions signaler.

Terrängen man rör sig i inverkar mycket på räckvidden. Om man upplever problem är ett tips att försöka förflytta sig till en högre plats. Andra yttre faktorer som påverkar räckvidden är högspänningsledningar och metallföremål. Under högspänningsledningar finns det magnetfält till följd av den ström som finns i ledningarna. Dessa magnetfält inverkar ofrånkomligen och uppenbart negativt på räckvidden, och det enda man kan göra är att flytta på sig. Ett tips är att undvika att ha en högspänningsledning mellan sig själv och mottagarna. När det gäller metallföremål kan de inverka både negativt och positivt. Om man vet att det finns metallföremål i närheten gäller det att prova sig fram genom att förflytta sig till nya platser.

En annan faktor som kan inverka negativt på jaktradions räckvidd är atmosfäriska störningar. Detta gäller dock huvudsakligen vid kommunikation på frekvenser under 100 MHz, det vill säga de licensfria områdena kring 31 MHz och 69 MHz. Vid kommunikation kring 444 MHz och 155 MHz torde denna faktor ej störa räckvidden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *